search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย Download เอกสาร
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครเรียน
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
แบบสำรวจติดตามผล นศ. ที่สำร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 

 

โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31  คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - ปัจจุบัน  แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูก ฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

      
ท่านอาจารย์อุดมและ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็น ผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14  ไร่เศษ  หมู่ 5  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ขอเชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 231 อาคาร 2 เรียนเชิญผู้ปกครองโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ 

ทางวิทยาลัยจะจัด กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ขอให้นักเรียน-นักศึกษา เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตรในช่วงเช้า  devil

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 27 และ 29 กรกฏาคม 2559 นักเรียน-นักศึกษาสามารถดูตารางสอบ
ได้ที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการนะคะ 


กำหนดการแห่เทียนจำนำพรรษา จัดในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ วัดปลวกเกตุ และวัดเนินพุทรา 

ดาวน์โหลดคู่มือเอกสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   
เอกสารแนะนำการเข้าระบบ studentloan (สำหรับผู้กู้รายใหม่และกู้ต่อเนื่อง)  
ขั้นตอนการขอรหัสผ่านบนระบบ Studentlone  


  
       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 งานจัดขึ้น 2 วัน คือในวันที่ 10 มีนาคม จะเป็นการซ้อมใหญ่ ณ วิทยาลัย และในวันที่ 11 มีนาคม เป็นการรับจริง ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ โดยท่านผู้อำนวยการ อาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ เป็นผู้มอบ ชมบรรยากาศกันค่ะ  wink

 
       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยได้จัดให้นักเรียนได้เดินทางไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดนครนายก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายนักเรียนได้เข้าเล่นเครื่องเล่นที่ Dreamworld งานนี้ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน ...yes

 
       และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยได้นำตัวแทนนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 31 เข้ารับรางวัล พร้อมกันนี้ คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลงานวิจัย ได้เข้ารับรางวัลพร้อมกันด้วย จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี devil

 
       เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯได้นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 31 ซึ่งมีการแข่งขันหลายรายการ อาทิ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ การพิมพ์ดีด ทักษะทางบัญชี เทคนิคการเสนอขายสินค้า การกล่าวสุนทรพจน์ ร้องเพลงเพื่อพ่อ และ  จินตลีลา ผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจ นักเรียน-นักศึกษาโกยเหรียญรางวัลกลับการถ้วนหน้า 

 
       วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านการป้องกันอัคคีภัย  กิจกรรมมีทั้งการเรียนภาคทฤษฎี และให้นักเรียนได้ปฏิบัติซ้อมการหนีไฟในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักเรียนได้รับความรู้กันมาก laugh

       ทางวิทยาลัยฯ ได้นำนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศขึ้น ที่แพสายน้ำ ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง ระหว่างเดินทาง ได้แวะสำรวจธรรมชาติที่ทุ่งโปรงทอง และเรือรบหลวงประแสร์ ในวันที่ 20-21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บรรณยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซาบซึ้ง ประทับใจมาก  broken heart
        ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาช่ีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมโปลีสีสรรค์ ขึ้น ภายในงานมีการออกร้าน และนิทรรศการของสาขาต่าง ๆ และทางวิทยาลัย ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญส่ง สมุทรเสน ผู้จัดการสหกรณ์ออกทรัพย์ครูจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธี  laugh

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาช่ีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้
จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้นักเรียน-นักศึกษามีสุขภาพดี ภายในงานจัดกันอย่างเรียบง่าย เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของบ้านเมือง นักเรียน-นักศึกษาสนุกสนานกันมาก laugh
        ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยอาช่ีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ครูแห่งแผ่นดิน จังหวัดระยอง" ณ สวนศรีัเมือง จังหวัดระยอง ภายในงาน มีการแปลอักษรเพื่อเป็นการถวายอาลัยให้กับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับความร่วมแรง ร่วมใจ จากครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วทั้งจังหวัดระยอง เพื่อพ่อหลวงของเรา  devil
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดโครงการ Big Cleaning day ขึ้น ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้นักเรียนได้ทำความเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  broken heart       
ในช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่ออาชีวะสมานฉันท์" ขึ้น ซึ่งทำการจัดกันพร้อมกันทั่วประเทศ แม้จะมีฝนโปรยปรายมาบ้างแต่นักเรียนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีwink        วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดพิธีถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 2 และในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน-นักศึกษา ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรม พุทธบารมี จ.หนองคาย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรจริยธรรม และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักสูตร 1 วันแห่งการตื่นรู้ ก้าวสู่ครูไทยยุคใหม่ ณ บ้านไร่แผ่นดินเย็น 

        เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้จัดอบรม ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา งานนี้ได้รับความรู้กันถ้วนหน้า wink


     

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ บ้านแผ่นดินเย็น วิทยาลัยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้คุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนำนักเรียนกลับเข้าสู่วิถีชีวิตเก่า ๆ วันนั้นนักเรียนสนุกสนานกันมาก  cheeky


 

      โครงการให้ความรู้ เรื่อง เพศศึกษา ทางวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ รู้เท่าทันเรื่องเพศศึกษา ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา 
        โครงการดี ๆ ที่จัดให้กับนักเรียน-นักศึกษา โครงการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา เรียนรู้เรื่องกฏจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ จัดให้กับนักเรียน-นักศึกษาไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา
   


     กิจกรรม เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดให้กับนักเรียน ได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม มีการประกวดชุดรีไซเคิล โชว์เต้น B-Boy สนุกสนานกันมาก 


 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก งานนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงความรู้จากภายนอก นักเรียนได้รับความรู้กันแน่นเลยทีเดียว 

  
 

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จุดเทียนชัยสถายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภาพของสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ สวนศรีเมืองระยอง ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา
  


     ในวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ให้กับนักเรียนที่จะเข้ารับการฝึกงานในปีการศึกษานี้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเข้าสังคม การวางตนวางตัว การอย่างร่วมกับผู้อื่น และยังเป็นการปรับบุคลิกภาพเบื้องต้นอีกด้วย 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาwink       ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งในปีนี้ ได้จัดให้นักเรียนได้ฟังธรรม และถวายเทียนจำนำพรรษาจำนวน 2 วัด คือ วัดปลวกเกตุ และวัดเนินพุทธรา อิ่มบุญกันถ้วนหน้าค่ะ  broken heart
 


   

     

 

      โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ IRPC ได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียน-นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการประกอบการของโรงงาน IRPC ซึ่งวิทยาลัยได้จัดให้นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ได้ความรู้กันมากมายค่ะ  

   


 เมื่อวันที่1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้ จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย โดยจัดให้มีการถวายราชสดุดี  และตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ   โดยมี   อาจารย์สุนทรี  ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการอาวุโสเป็นประธานในพิธี broken heart

 
       ในช่วงเย็นของวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 วิทยาลัยที่ส่งตัวแทนคณะครูเข้าร่วมงานเปิด ถนนสายวัฒนธรรมประ-แสร์สร้างสุข อ.แกลง โดยงานนี้นักศึกษา ชั้นปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รางวัลสร้างสื่อระดับจังหวัดจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบรางวัลใน ครั้งนี้ด้วย  wink


       เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ซึ่งในช่วงเช้า ได้จัดให้มีการสักการะ พระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูสถาบัน ช่วงสายได้จัดให้มีพิํธีไหว้ครู และได้ทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อเป็นศิริมลคลแก่นักเรียนและคณาจารย์ทุกคน  devil

         
 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดให้นักเรียนได้ตรวจสุขภาพประจำปี โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ ทั้งภาคปกติ และภาคบ่าย เก็บภาพมาฝากกันค่ะ   
 


   ยินดีต้อนรับ นักเรียน-นักศึกษาเข้าสู่รั้วโปลีนะคะ ... ปีนี้ วิทยาลัยได้จัด กิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับนักเรียนเหมือนเคย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ และเด็ก ๆ ทุกคนจะได้ทำความรู้จักกัน บรรยากาศสนุกสนานมาก ...devil
   
 
    31 พฤษภาคม วันรณรงค์งดสูบบุหรีโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกรรมเพื่อรณรงค์ให้นักเรียน-นักศึกษา      ได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากบุหรี  

 
          เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่โดยวันแรกเป็นการต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี อาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญเป็นประธานในพิธี และในวันต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยแก่นักเรียน-นักศึกษา cheekybroken heart

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้จัดกิจกรรม ศูนย์บริการวิชาชีพ ขึ้น ตามโครงการส่งเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึษา และสร้างรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง     
 

 
          พิธีมอบประกาศนียบัตร ได้จัดขึ้น 2 วัน ในศุกร์วันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นพิธีซ้อมใหญ่ที่วิทยาลัย และในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เป็นพิธีรับจริง จัดขึ้นที่โรงแรมสตาร์พล่าซ่า ในช่วงค่ำได้จัดงานสังสรรค์ วิทยาลัยของแสดงความยินดีแก่นักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยนะคะ      

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานคืนสู่เหย้า 35 ปี โปลีแห่งความผูกพันขึ้น ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีศิษย์เก่าตั้งแต่ รุ่น 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจ  
 


 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
 
 
 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | Download เอกสาร
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-022833 Fax: 038-022845
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter